Ortaöğretimden Mezun Olmuş Başarılı Öğrencilerin Ödüllendirilmesi

Yazar/B.Yazar: Anonim
  • Publication Date:
    05/04/1841
  • Catalog:
    Documents
  • Sayfa: 1
  • Language:
    Ottoman Turkish

You can view the periodic/non-periodic document named Ortaöğretimden Mezun Olmuş Başarılı Öğrencilerin Ödüllendirilmesi published by Anonim on 05/04/1841 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Sultan II. Mahmud dönemi ortaöğretim okullarından Mekteb-i Maârif-i Adliye ve Ulûm-ı Edebiye öğrencilerinin şevk ve gayretlerini artırmak için her sene Muharrem ayında devlet erkânının huzurunda imtihan olunarak okulunu iyi derece ile bitirenlere nişan ve para ödülü verilmesinin usulden olduğu; bu okulların açılış gayesi resmî dairelere memur ve kâtip yetiştirmek olduğundan mezun olanlardan bir memuriyete tayin edilenlere tayin yazısı verilmesine dair irade.

Notification

For a mot-a-mot translation of this particular file by expert translators, you will be able to get a price quote by clicking the "request translation" button. Service will be with you soon.

Name of the Title :
Ortaöğretimden Mezun Olmuş Başarılı Öğrencilerin Ödüllendirilmesi
Author / Editor :
Anonim
Date of publishing :
1841
Category :
Belgeler
Sub-category :
Language :
Osmanlıca
Pages :
1
File type :
PDF Belgesi

About

Sultan II. Mahmud dönemi ortaöğretim okullarından Mekteb-i Maârif-i Adliye ve Ulûm-ı Edebiye öğrencilerinin şevk ve gayretlerini artırmak için her sene Muharrem ayında devlet erkânının huzurunda imtihan olunarak okulunu iyi derece ile bitirenlere nişan ve para ödülü verilmesinin usulden olduğu; bu okulların açılış gayesi resmî dairelere memur ve kâtip yetiştirmek olduğundan mezun olanlardan bir memuriyete tayin edilenlere tayin yazısı verilmesine dair irade.

You can view the periodic/non-periodic document named Ortaöğretimden Mezun Olmuş Başarılı Öğrencilerin Ödüllendirilmesi published by Anonim on 05/04/1841 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Seniyyü'l-himemâ kerîmü'ş-şiyemâ devletli inâyetli âtıfetli übbehetli efendim hazretleri

Malum-ı âlîleri buyurulduğu üzere Mekteb-i Maârif-i Adliyye ve Ulûm-ı Edebiyye'de bulunan şâkirdâna sâye-i inâyet-vâye-i hazret-i şahanede tâziyâne-i şevk ve gayret olmak üzere beher sene Muharremü'l-haramda vükelâ-yı fihâm hazerâtıyla bazı zevât-ı kirâm hâzır oldukları hâlde icra-yı imtihan olunarak alâ-merâtibihim nişan-ı âlîler ve atiyye-i seniyye tevzî‘ ve i‘tâsıyla taltifleri mekâtib-i mezkûrenin müesses olan usul ve nizâmından olduğuna ve nizâm-ı mezkûrun icrasına daha bu sene bed’ olunacağına binâen nizâmı vechile şâkirdân-ı mûmâileyhime nişan ve atiyyeler i‘tâsı veyahud nişan i‘tâsından sarf-ı nazarla yalnız atiyye-i seniyye ile iktifa olunması ve verilecek atâyâ-yı seniyyenin senâverleriyle devletli semâhetli şeyhülislâm efendi ve vükelâ-yı fihâm ve sadreyn-i muhteremeyn hazerâtıyla Bâb-ı Âlî memurları ve Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye azâsı saadetli efendiler bendeleri ve İstanbul kadısı faziletli efendi ve ders vekili efendi dâ‘îleri hâzır oldukları hâlde tevzî‘ ve taksimi dahi iktizâ-yı nizâmından ise de bunun dahi böylece icrası veyahud bulunacak zevâtın adedi biraz taklîl kılınması hususları mekteb-i mezkûr nâzırı semâhatli Esad Efendi hazretleri tarafından inhâ ve ifade olunmuş olmasıyla keyfiyet Meclis-i Hâs'da bi'l-münasebe tezekkür olunarak vâkı‘a nişan i‘tâsı tekellüflü olacağından şâkirdân-ı mûmâileyhimin derece-i kabiliyetlerine göre sâye-i ihsân-vâye-i hazret-i mülûkânede birer mikdar atiyye-i seniyye ihsân buyurulması ve bulunacak zevâtın taklîl-i adedi münasib gibi mütâlaa olunmuş olmakla muvâfık-ı irâde-i seniyye-i şehinşâhî buyurulur ise efendi-i müşârunileyh dâ‘îleri tarafından takdim olunan defterde gösterildiği mikdar atiyye-i seniyyenin Maliye Hazinesi'nden te’diye ve ifa ve bir vakt-i münasibde iktizâ eden zevât ile azîmet birle ber-mûceb-i defter şâkirdân-ı merkûmeye taksim ve i‘tâ ettirileceği.

Mekâtib-i merkûme şâkirdânından bazıları henüz maârif-i kâfiye ve malumât-ı vâfiye kesb ve tahsil etmeksizin birer takrîb ile aklâm-ı şahaneden birine veyahud âhar memuriyetlere iltihak ve dahalet ederek bu suret bir takım uygunsuzluğu ve şâkirdân-ı mekâtibe beis ve füturu müeddî olmakda olduğundan bundan böyle şâkirdân-ı mûmâileyhimden ve haricden aklâma alınacak etfâl ve müsta‘iddînin derece-i isti‘dâdları tarafından isti‘lâm ve ilâm olunmak üzere icra-yı icabı ihtârını mutazammın efendi-i müşârunileyh tarafından bir kıt‘a takrîr takdim olunup vâkı‘a zikrolunan mekteblerin vaz‘ından murad hidemât-ı seniyyede istihdama muktedir mütefennin adam yetişdirilmesi niyyet-i hayriyyesinden ibaret ve bu dahi nizâmının te’sisiyle hâsıl olacağı rehîn-i rütbe-i bedâhet olmakla ber-mûceb-i takrîr iktizâsının icrasıyla beraber ba‘d-ezîn Mekâtib-i Maârif-i Adliye'den mâadâ mahalden aklâma kâtib alınmaması ve bir de el-hâletü-hâzihî Divan-ı Hümâyûn ve Rüûs ve Tahvîl Kalemlerine alınan ketebeye rüûs-ı hümâyûn i‘tâ olunarak Mektubî-i Senâverî ve Dahiliye Kalemi odalarına memur ve tayin kılınan hulefâya şimdiye değin rüûs-ı hümâyûn i‘tâ olunmamış olduğundan ve bunlar ise aklâm-ı şahanenin güzidesi bulunduğuna binâen bundan böyle zikrolunan odalara memur buyurulacak bendelerine dahi bir nev‘ mazbûtiyet-i nizâmiyeyi mûcib olmak üzere ber-minvâl- i muharrer rüûs-ı hümâyûn verilmesi hususları münasib gibi hâtır-güzâr olmuş olmağın nezd-i irfan-peyvend-i hazret-i mülûkânede dahi rehîn-i tensîb ve irâde-i seniyye-i hazret-i padişahî buyurulduğu hâlde ber-minvâl-i muharrer icra-yı iktizâlarına ibtidâr olunacağı ve takrîr-i mezkûr ile efendi-i müşârunileyhin diğer bir kıt‘a takrîr ve tezkiresi ve defter-i mezbûr manzûr-ı me‘âlî-mevfûr-ı cenâb-ı cihanbânî buyurulmak üzere irsâl-i sûy-ı müşirîleri kılındığı beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim.

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

Râhe-zib-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhîleriyle zikr olunan takrîr ve tezkire ve defter, mübarek ve muallâ hâk-i pây-i kimya-sâ-yı cenâb-ı padişahâneye bi't-takdim manzûr-ı me‘âlî-mevfûr-ı hazret-i şehinşâhî buyurulmuş ve bend-i evvelde beyân ve istîzân olunduğu üzere efendi-i müşârunileyh tarafından takdim olunan mezkûr defter mûcebince lâzım gelen atiyye-i seniyyenin Maliye Hazinesi'nden i‘tâsıyla bir vakt-i münasibde iktizâ eden zevât ile azîmet buyurularak şâkirdân-ı merkûmeye i‘tâ olunması ve bend-i sânîde muharrer mevâddın dahi ber-vech-i muharrer icra-yı iktizâları müte‘allik ve şeref-sudûr buyurulan emr u fermân-ı mekârim-nişan-ı hazret-i şehinşâhî muktezâ-yı münîfinden bulunmuş ve mezkûr takrîr ve tezkire ve defter yine savb-ı sâmîlerine iade kılınmış olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Görseller İçerik
Ön Metin İçerik
Katkıda Bulunanlar İçerik
Error Report

Please send a report about the title.

You can help us correct any errors that may be seen in the file. I.e., you can let us know if you think it is incorrectly catalogued, categorized, or completely unrelated to the word you are looking for. Thank you in advance.

Başlıklar
Dizinler
Konular
Notlar

Share your works with the world

Share with us newspapers, magazines, books, photographs, documents, etc. in Ottoman Turkish and make them accessible to the whole world.
You share as well now!