Orta Öğretim Öğrencilerinin Kağıthane Gezisi

Yazar/B.Yazar: Anonim
  • Publication Date:
    10/07/1840
  • Catalog:
    Documents
  • Sayfa: 1
  • Language:
    Ottoman Turkish

You can view the periodic/non-periodic document named Orta Öğretim Öğrencilerinin Kağıthane Gezisi published by Anonim on 10/07/1840 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Mekteb-i Maârif-i Adliye öğrencilerinin, ferahlamak maksadıyla Küçüksu'ya yapmayı planladıkları gezinin, mesafenin uzaklığı sebebiyle Kâğıthane'ye yapılmasına karar verildiğine dair.

Notification

For a mot-a-mot translation of this particular file by expert translators, you will be able to get a price quote by clicking the "request translation" button. Service will be with you soon.

Name of the Title :
Orta Öğretim Öğrencilerinin Kağıthane Gezisi
Author / Editor :
Anonim
Date of publishing :
1840
Category :
Belgeler
Sub-category :
Language :
Osmanlıca
Pages :
1
File type :
PDF Belgesi

About

Mekteb-i Maârif-i Adliye öğrencilerinin, ferahlamak maksadıyla Küçüksu'ya yapmayı planladıkları gezinin, mesafenin uzaklığı sebebiyle Kâğıthane'ye yapılmasına karar verildiğine dair.

You can view the periodic/non-periodic document named Orta Öğretim Öğrencilerinin Kağıthane Gezisi published by Anonim on 10/07/1840 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Seniyyü'l-himemâ kerîmü'ş-şiyemâ devletli inâyetli âtûfetli oğlum efendim hazretleri
Malum-ı sâmîleri buyurulduğu üzere Mekteb-i Maârif-i Adliye şâkirdânının bugün Küçüksu Mesiresi'ne i‘zâmlarıyla sâye-i şevket-vâye-i hazret-i mülûkânede kesb-i tenezzüh ve inbisat eylemeleri hususu geçen gün hâk-i pây-i âlîden bi'l-istîzân emr u fermân buyurulmuş ise de bu hususun bi-mennihî Teâlâ işbu Pazartesi gününe tevkif ve te‘hiri muahharan bi't-tensîb keyfiyet icab edenlere bildirilmiş ve ol vechile yevm-i mezkûrda icra-yı iktizâsına ibtidâr olunacağı bedîhîyatdan bulunmuş olup ancak şâkirdân-ı mûmâileyhim bendelerinin zikrolunan Küçüksu Mesiresi'ne i‘zâmlarında hasbe'l-mevki bazı mertebe su‘ûbet rû-nümâ ve mûmâileyhimin Kâğıthâne'ye azîmetleri takdirinde gerek kendilerine ve gerek züvvâr ve ta‘allukâtlarına suhûlet olarak mevsim münasebeti ve letâfet cihetiyle orası mahâll-i saireden müstesna olduğuna mebni mesire mahallinin dahi Kâğıthâne'ye tahvîli münasib gibi hâtırlara gelmiş olmakla muvâfık-ı irâde-i seniyye-i şahane buyurulur ise tertibatının orada tanzim ve icrasına ibtidâr olunmak üzere memurlarına bildirileceği beyânıyla tezkire-i senâverî terkîmine ibtidâr kılındı efendim.
Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
Enâmil-zîb-i ta‘zîm olan işbu tezkire-i seniyye-i vekâlet-penâhîleri mübarek ve mesud hâk-i pây-i hümâyûn-ı hazret-i şahaneye bi't-takdim meşmûl-i nazar-ı kimya-eser-i cenâb-ı padişahî buyurularak tensîb ve iş‘âr-ı sâmîleri vechile mekteb-i mezkûr şâkirdânı mûmâileyhim bendelerinin bi-mennihî Teâlâ Pazartesi günü Kâğıthâne'ye i‘zâmları hususuna irâde-i seniyye-i mülûkâne sâniha pîrâ-yı sudûr buyurulmuş olmakla mûcebince tertibâtının icrası bâbında emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Görseller İçerik
Ön Metin İçerik
Katkıda Bulunanlar İçerik
Error Report

Please send a report about the title.

You can help us correct any errors that may be seen in the file. I.e., you can let us know if you think it is incorrectly catalogued, categorized, or completely unrelated to the word you are looking for. Thank you in advance.

Başlıklar
Dizinler
Konular
Notlar

Share your works with the world

Share with us newspapers, magazines, books, photographs, documents, etc. in Ottoman Turkish and make them accessible to the whole world.
You share as well now!