Mühendishane binası olarak Hançerli Sultan Sarayı'nın Tahsisi

Yazar/B.Yazar: Sultan 3. Selim
  • Publication Date:
    01/01/1798
  • Catalog:
    Documents
  • Sayfa: 1
  • Language:
    Ottoman Turkish

You can view the periodic/non-periodic document named Mühendishane binası olarak Hançerli Sultan Sarayı'nın Tahsisi published by Sultan 3. Selim on 01/01/1798 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Mühendishâne binası olarak kullanılmak üzere Hançerli Sultan Sarayı tahsis olunup buranın inşası ve tamiri ile burada görev yapacak hocaların ve öğrencilerin maaşının İrâd-ı Cedid Hazinesi'nden karşılanmasına Sultan III. Selim tarafından onay verildiğine dair.

Notification

For a mot-a-mot translation of this particular file by expert translators, you will be able to get a price quote by clicking the "request translation" button. Service will be with you soon.

Name of the Title :
Mühendishane binası olarak Hançerli Sultan Sarayı'nın Tahsisi
Author / Editor :
Sultan 3. Selim
Publisher :
Elyazma
Date of publishing :
1798
Category :
Belgeler
Sub-category :
Language :
Osmanlıca
Pages :
1
File type :
PDF Belgesi

About

Mühendishâne binası olarak kullanılmak üzere Hançerli Sultan Sarayı tahsis olunup buranın inşası ve tamiri ile burada görev yapacak hocaların ve öğrencilerin maaşının İrâd-ı Cedid Hazinesi'nden karşılanmasına Sultan III. Selim tarafından onay verildiğine dair.

You can view the periodic/non-periodic document named Mühendishane binası olarak Hançerli Sultan Sarayı'nın Tahsisi published by Sultan 3. Selim on 01/01/1798 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Benim vezirim,

Bu masrafın münasibi olan mahal irâd-ı cedîddir. Lâkin irâd-ı cedîd muhafaza olunmuyor masârıfı gün be-gün tekessür eylemede yine de herkes irâd-ı cedîdden akçe çıksında geziyor? Böyle nasıl olacak fîmâ-ba‘d irâd-ı cedîdin kendi masraflarından başka bir akçe sarf etmemek ve vaz eylediğim kanuna el birliğiyle mürâ‘ât olunup bir vakitde âhar sureti hâtır [ve] hayale gelmemek şürûtu kavîlenip bu masraf dahi irâd-ı cedîde tahmîl olunsun. Hançerli Yalısı şimdilik mümkün mertebe tamir olunup iskân olunsunlar inşâallahu Teâlâ vaktiyle pekâlâ yapdırırım.

Şevketli kerâmetli mehâbetli kudretli veli-nimetim efendim padişahım,

Malum-ı hümâyûnları buyurulduğu üzere Mühendishâne-i Hümâyûnları nizâmâtına dair kaleme aldırılmış olan şerâit hatt-ı hümâyûnları üzere kanun sözüne tatbik kılınarak tebyîz etdirilip merfu‘-ı pîşgâh-ı cihandârîleri [kılınmağla] bâlâsı işbu kanunnâme-i hümâyûnum harf be-harf icra ve ilâ mâşallahu düstûru'l-amel tutulup hilâfına hareketden mücânebet oluna deyu hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn-ı şahaneleri ile tevşîh ve tezyîn buyurulur ise emr u fermân şevketli kerametli mehabetli kudretli veli-nimetim efendim padişahım hazretlerinindir.

Mühendishâne-i Hümâyûn inşası için Hançerli Sultan Sarayı tahsis olunmak bundan akdemce sudûr eden hatt-ı hümâyûnlarında münderic olmakla masârıf-ı ebniyesi ve ber-mûceb-i kanunnâme tertib olunan hoca ve hulefâ ve şâkirdânın maaş ve ulufe ve tayinât ve masârıf-ı sairesinin ne mahalden tahsisi irâde buyurulur ise ona göre iktizâ-yı nizâmına ibtidâr olunacağı malum-ı hümâyûnları buyuruldukda emr u fermân hazret-i men lehül-emrindir.

[Hicri 1213]

Görseller İçerik
Ön Metin İçerik
Katkıda Bulunanlar İçerik
Error Report

Please send a report about the title.

You can help us correct any errors that may be seen in the file. I.e., you can let us know if you think it is incorrectly catalogued, categorized, or completely unrelated to the word you are looking for. Thank you in advance.

Başlıklar
Dizinler
Konular
Notlar

Share your works with the world

Share with us newspapers, magazines, books, photographs, documents, etc. in Ottoman Turkish and make them accessible to the whole world.
You share as well now!