Maârif-i Umumiye Nezâreti'ne Esad Efendi'nin Tayini

Yazar/B.Yazar:
  • Publication Date:
    22/12/1846
  • Catalog:
    Documents
  • Sayfa: 1
  • Language:
    Ottoman Turkish

You can view the periodic/non-periodic document named Maârif-i Umumiye Nezâreti'ne Esad Efendi'nin Tayini published by on 22/12/1846 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Sıbyân ve rüşdiye mekteplerinin nizâmât ve sair muamelelerine bakmak üzere görevlendirilen Nakibüleşraf İmamzâde Esad Efendi'ye Mekâtib-i Umumiye Nâzırı unvanı verilmesi ve yardımcılığına Kemal Efendi'nin getirilmesi, Dârülfünûn binası ve nizamnâmesi tamamlanıncaya kadar Mekteb-i Maârif-i Adliye ve Mekteb-i Ulûm-ı Edebiye'nin değişikliğe uğratılmaması; Mekâtib-i Umumiye Nezâreti'nin idaresi ve işlerinin görülmesi için gerekli olan kadroların açılması ve bu kadrolara memur tayin edilmesine dair padişah emri.

Notification

For a mot-a-mot translation of this particular file by expert translators, you will be able to get a price quote by clicking the "request translation" button. Service will be with you soon.

Name of the Title :
Maârif-i Umumiye Nezâreti'ne Esad Efendi'nin Tayini
Author / Editor :
Date of publishing :
1846
Category :
Belgeler
Sub-category :
Language :
Osmanlıca
Pages :
1
File type :
PDF Belgesi

About

Sıbyân ve rüşdiye mekteplerinin nizâmât ve sair muamelelerine bakmak üzere görevlendirilen Nakibüleşraf İmamzâde Esad Efendi'ye Mekâtib-i Umumiye Nâzırı unvanı verilmesi ve yardımcılığına Kemal Efendi'nin getirilmesi, Dârülfünûn binası ve nizamnâmesi tamamlanıncaya kadar Mekteb-i Maârif-i Adliye ve Mekteb-i Ulûm-ı Edebiye'nin değişikliğe uğratılmaması; Mekâtib-i Umumiye Nezâreti'nin idaresi ve işlerinin görülmesi için gerekli olan kadroların açılması ve bu kadrolara memur tayin edilmesine dair padişah emri.

You can view the periodic/non-periodic document named Maârif-i Umumiye Nezâreti'ne Esad Efendi'nin Tayini published by on 22/12/1846 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Seniyyü'l-himemâ devletli inâyetli atûfetli efendim hazretleri

Malum-ı âli buyurulduğu vechile mekâtib-i sıbyân ve rüşdiye nizâmât-ı mukarrere ve müteferri‘ât-ı lâzımesinin dahilen ve haricen icraât-ı fî‘liyesine bakılmak üzere nâzır tayin buyurulan Nakîbüleşraf semâhatli Esad Efendi hazretleriyle refakatine memur izzetli Kemal Efendi'nin icabât-ı mütenevvi‘a-yı memuriyetlerinden evvel be-evvel hangisinin fi‘len icrasına şürû‘ eylemeleri iktizâ edeceğine ve Meclis-i Maârif-i Umumiye'nin nâm ve unvanına tevfîkan müşârunileyh Esad Efendi hazretlerine Mekâtib-i Umumiye Nâzırı tabiri yakışık alarak bi-mennihî Teâlâ Dârülfünûn ebniyesi ikmâl ve suret-i hasene-i nizâmiyesi istikmâl olununcaya değin Mekteb-i Maârif-i Adliye ve Ulûm-ı Edebiye'nin tağyîr-i usulü ve İmamzâde semâhatli Esad Efendi hazretlerinin fesh-i nezâreti icab etmeyeceğinden bu suretle müşârunileyhimânın tayin ve tahsis-i nâm-ı memuriyet ve müşârunileyh İmamzâde Efendi'nin tahsil-i emniyeti hususuna dair ve zikrolunan mekâtib-i sıbyân ve rüşdiye için vaz‘ olunacak nizâmâtın icrasında vasıta ve medâr-ı hüsn-i zâbıta olmak ve Mekâtib-i Umumiye Nâzırı müşârunileyhin maiyyetinde bulunmak üzere yedi yüz elli ve bin kuruş maaşlar ile melfûf pusulada isimleri muharrer kimesnelerin mu‘în nasbına ve bunlardan başka mekâtib-i mevcude hocalarının icra-yı imtihanları zımnında iki nefer mümeyyiz tayinine ve Mekteb-i Adliye Jurnal Kâtibi Naim Efendi'nin bu maddelere müte‘allik vukuât-ı rûz-merreyi yazıp meclise malumât vermek için şimdiki maaşına iki yüz kuruş zam ve ilâvesiyle beriye nakline ve yüzer kuruş maaşla muktedirce iki adamın dahi memuriyetleri bi'l-icra gösterilen hizmetlerde istihdamlarına mütedâir mârru'l-beyân Meclis-i Maârif-i Umumiye'den kaleme alınan bir kıt‘a mazbata şehr-i Zilhiccetü'ş-Şerife'nin yirmi beşinci günü akd olunan meclis-i umumîde lede'l-kırâe meclis-i mezkûrun mütâlaât-ı vâkı‘ası cümleten yolunda ve münasib olduğundan ber-minvâl-i müzâkere icra-yı iktizâlarıyla fakat mümeyyizlik için intihâb olunan Şeyh Murad Efendi ve Hâfız Emin Efendi mu‘teberân-ı meşâyihten ve emsâli içinde mer‘iyyü'l-hâtır zevâtdan olmalarıyla onlar için tasmîm olunan yetmiş beşer kuruş maaş dûn görünmüş ve bir de bu kere icra olunacak usul ve nizâmât iktizâsınca bazı ehil olmayan mekteb hocalarından ihrac ve tebdili lâzım gelenlerin bî-vâye bırakılması şân-ı merhamet-nişân-ı hazret-i padişahîye çespân görünememiş ve bunların içinde bazen hocalık cihetini satın almış adamlar dahi bulunacağı rivayet kılınmış idüğünden ânifü'z-zikr mümeyyiz efendilerin maaşlarına yirmi beşer kuruş daha zam olunarak yüzer kuruşa iblâğı ve zikr olunan mekteb hocalarından ihrac olunması icab eden olur ise ol hâlde onların dahi birer suretle tatyîbleri esbâbının meclis- i mezkûrda bi'l-müzâkere istihsâli beyne'l-huzzâr tasvîb ve mazbata-i merkûme manzûr-ı âlî buyurulmak için savb-ı vâlâlarına ba‘s ve tesrîb kılınmağın hususât-ı ma‘rûza ve müzâkerât- ı vâkı‘a hakkında her ne vechile emr u irâde-i me‘âlî-ifade-i cenâb-ı şehinşâhî müte‘allik ve şeref-sudûr buyurulur ise ona göre harekete ibtidâr olunacağı beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.
Fî gurre-i Muharrem sene [12]63

Ma‘rûz-ı çâker-i musâdakat-güsterleridir ki;

Hâme-pîrâ-yı ta‘zîm olan işbu tezkire-i sâmiye-i âsafîleriyle mazbata-i merkûme manzûr-ı âlî-i hazret-i zıllullahî buyurulmuşdur. Vâkı‘a husus-ı mezbûr hakkında meclis-i mezkûrun mütâlaât-ı vâkı‘ası cümleten yolunda ve münasib olduğundan ber-minvâl-i müzâkere icra-yı iktizâlarıyla iş‘âr-ı âlîleri vechile sâlifü'z-zikr mümeyyiz efendilerin maaşlarına yirmi beşer kuruş daha zam olunarak yüzer kuruşa iblâğı ve zikr olunan mekteb hocalarından ihrac olunması icab eden olur ise ol hâlde birer suretle tatyîbleri esbâbının meclis-i mezkûrda bi'l-müzâkere istihsâli rehîn-i tensîb-i âlî buyurulmuş olmasıyla ol vechile icabâtının icrası müteʻallik ve şeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i me‘âlî ifade-i cenâb-ı padişahî muktezâ-yı münîfinden bulunmuş ve mârru'z-zikir mazbata yine taraf-ı sâmî-i Sadâret-penâhîlerine iade ve tisyâr kılınmış olduğu muhat-ı ilm-i vâlâ-yı âsafâneleri buyuruldukda ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 3 M. sene [12]63

Görseller İçerik
Ön Metin İçerik
Katkıda Bulunanlar İçerik
Error Report

Please send a report about the title.

You can help us correct any errors that may be seen in the file. I.e., you can let us know if you think it is incorrectly catalogued, categorized, or completely unrelated to the word you are looking for. Thank you in advance.

Başlıklar
Dizinler
Konular
Notlar

Share your works with the world

Share with us newspapers, magazines, books, photographs, documents, etc. in Ottoman Turkish and make them accessible to the whole world.
You share as well now!