Kıbrıs köylerine öğretmen tayini

Yazar/B.Yazar:
  • Publication Date:
    11/04/1874
  • Catalog:
    Documents
  • Sayfa: 2
  • Language:
    Ottoman Turkish

You can view the periodic/non-periodic document named Kıbrıs köylerine öğretmen tayini published by on 11/04/1874 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Kıbrıs'taki köylere tayin edilen sıbyan mektebi muallimlerinin memuriyetlerinin tasdik edilmesi. (BOA, MF.MKT. 18/22)

Notification

For a mot-a-mot translation of this particular file by expert translators, you will be able to get a price quote by clicking the "request translation" button. Service will be with you soon.

Name of the Title :
Kıbrıs köylerine öğretmen tayini
Author / Editor :
Date of publishing :
1874
Category :
Belgeler
Sub-category :
Language :
Osmanlıca
Pages :
2
File type :
PDF Belgesi

About

Kıbrıs'taki köylere tayin edilen sıbyan mektebi muallimlerinin memuriyetlerinin tasdik edilmesi. (BOA, MF.MKT. 18/22)

You can view the periodic/non-periodic document named Kıbrıs köylerine öğretmen tayini published by on 11/04/1874 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Kıbrıs Sancağı Meclis-i İdaresinden tevârüd eden mazbatada cezîre-i mezkûrede yirmi karyeye yü zer guruş maaşla birer sıbyan hocası ta‘yîni hakkında şâyân buyrulan müsaadeden bahisle bu kere dahi mel fuf defterde muharrer karyelere doksan senesi Martından itibaren intihâb ve ta‘yîn olunan muallimlerin tasdik-i asaletleri inhâ olunmuşdur. Bundan mukaddem vârid olan inhâlar üzerine kurâ-yı mezkûreden yedisine muallim ta‘yîn olunmuş ve işbu defterde muharrer on aded karye içün dahi ber-vech-i inhâ tarih-i mezkûrdan itibaren sene-i merkûme Maarif bütçesinin beşinci faslının üçüncü maddesinden şehrî yüzer guruş maaş tahsisiyle defter-i mezkûrda isimleri beyân olunan muallimlerin tasdik-i memuriyetleri tezek kür ve tensîb kılınmağla zikrolunan maaşlar irâdesinin istihsâli husûsunun Bâbâlîye arz ve iş‘âr ve mezkûr defterin dahi ba‘s ve tesyâr buyrulması bâbında emr u ferman. Fi 23 Safer sene [1]291 ve fî 27 Mart sene [1]290 Kurâ-yı cesîmeden olup bu kere muallim-i sıbyâna ta‘yîni tensîb görünen kurâ ile muallimlerinin isim ve şöhretlerini mübeyyin defterdir Hacı Ali Efendi Değirmenlik Kazası, Dizdar karyesi Ahmed Efendi Leymasun Kazası, Odima karyesi Hacı Mustafa Efendi Magosa Kazası, Kondera Karyesi Hacı Ali Efendi Magosa Kazası, Paşa Karyesi Hacı Mustafa Efendi Girinye Kazası, Ağırda Karyesi Hacı Veli Efendi Baf Kazası, Malatya Karyesi Ahmed Efendi Tuzla Kazası, Küfünye Karyesi Ahmed Efendi Magosa Kazası, İpsilat Karyesi Hacı Ahmed Efendi Tuzla Kazası, Pirka Karyesi Hafız Mustafa Efendi Yafa Kazası, Tirmentusa Karyesi

Görseller İçerik
Ön Metin İçerik
Katkıda Bulunanlar İçerik
Error Report

Please send a report about the title.

You can help us correct any errors that may be seen in the file. I.e., you can let us know if you think it is incorrectly catalogued, categorized, or completely unrelated to the word you are looking for. Thank you in advance.

Başlıklar
Dizinler
Konular
Notlar

Share your works with the world

Share with us newspapers, magazines, books, photographs, documents, etc. in Ottoman Turkish and make them accessible to the whole world.
You share as well now!