Kıbrıs'a kuraklık sebebiyle erzak desteği

Yazar/B.Yazar:
  • Publication Date:
    Monday, October 21, 1816
  • Catalog:
    Documents
  • Page: 1
  • Dil:
    Ottoman Turkish

You can view the periodic/non-periodic document named Kıbrıs'a kuraklık sebebiyle erzak desteği published by on Monday, October 21, 1816 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Tersane tarafından idare olunan Kıbrıs adasında yağmur yağmadığı için zehair kıllet üzere olduğundan ve ahalinin sıkıntı çekmeğe başladığından tez elden ferman ve İçel'den 25.000 kilo buğday ve 20.000 kilo arpa rayicile mübayaa edilerek Kıbrıs'a nakline mümanaat edilmemesine dair.

Notification

For a mot-a-mot translation of this particular file by expert translators, you will be able to get a price quote by clicking the "request translation" button. Service will be with you soon.

Eser Adı :
Kıbrıs'a kuraklık sebebiyle erzak desteği
Author / Editor :
Yayın Yılı :
1816
Kategori :
Belgeler
Alt Kategori :
Dili :
Osmanlıca
Sayfa Sayısı :
1
Dosya Tipi :
PDF Belgesi

About

Tersane tarafından idare olunan Kıbrıs adasında yağmur yağmadığı için zehair kıllet üzere olduğundan ve ahalinin sıkıntı çekmeğe başladığından tez elden ferman ve İçel'den 25.000 kilo buğday ve 20.000 kilo arpa rayicile mübayaa edilerek Kıbrıs'a nakline mümanaat edilmemesine dair.

You can view the periodic/non-periodic document named Kıbrıs'a kuraklık sebebiyle erzak desteği published by on Monday, October 21, 1816 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

İşbu emr-i âlî-şânım mûcebince amel ve hareket olunup yirmi bin keyl hınta
ve ol mikdar şa‘îr râyiciyle havâlî-i merkûmeden iştirâ ve Kıbrıs Cezîre'sine nakl
olunmasına mümânaat olunmaya...
[Tuğra]
Düstûr-ı mükerremeyn müşîreyn-i müfahhameyn nizâmü'l-âlem Müdebbir-i umûri'l-cumhûr bi'l-fikri's-sâkıb mütemmim-i mehâmmi'l-enâm bi'r-re’yi's-sâib mümehhidey-i bünyâni'd-devle ve'l-ikbâl müşeyyideyy-i erkâni's-sa‘âde
ve'l-iclâl el-mahûfeyn-i bi-sunûfi'l-avâtıfi'l-meliki'l-a‘lâ Karaman Vâlisi ve ilhâken
Akşehir Sancağı Mutasarrıfı Vezîrim Abdullah Paşa ve İçel Sancağı Mutasarrıfı
Vezîrim Zeynelabidin Paşa -edâmallâhü Teâlâ iclâlühümâ- ve mefâhirü'l-kuzât
ve'l-hukkâm me‘âdinü'l-fezâil ve'l-kelâm Karaman ve İçel sâhillerinde vâki‘ kazâların kuzât ve nüvvâbı -zîde fazluhüm- ve mefâhirü'l-emâsil ve'l-akrân a‘yân ve
zâbıtân ve iskele ümenâsı ve bilcümle iş erleri -zîde kadruhüm- tevkî‘-i refî‘-i
hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki,
Tersâne-i Âmirem canibinden zabt ve idâre olunan Kıbrıs Cezîresi'nde
bu sene-i mübârekede kıllet-i bârân hasebiyle zehâyirin kılleti derkar ve cezîre-i
merkûme ahâlîsi zahire cihetiyle müzayakaya giriftâr olup husûle gelen zehâyir
mahsul-i cedîd zuhûruna kadar ahâlî-i merkûmenin def ‘-i zarûriyetlerine vâfî olmayacağından bahisle cezîre-i merkûmeye kurb ve civâr olan ve münâsib sevâhilden râyici üzere akçesile mikdâr-ı kifâye zahire mübâya‘a ve nakline izin ve ruhsatı
hâvî emr-i şerifim sudûrunu bi'l-cümle ahâlî ve reâyâ niyaz ve istirham eyledikleri
bi'l-fi‘l Kaptan-ı Derya düstûr-ı mükerrem müşîr-i müfahham nizâmü'l-âlem Vezîrim Hüsrev Mehmed Paşa -edâmallâhü iclâluhû- tarafından bu def ‘a der-i şevket
karâr-ı mülûkâneme tahrîr ve inhâ ve cezîre-i mezkûre tarafından vârid olan i‘lâm
ve tahrîrât ve mahzar takdim ve isrâ olunmuş ve ahâlî-i cezîre-i merkûmeye tez
elden mekulât ve tohumluklarına medâr ve i‘âne olmak üzere İçel ve Karaman
cânibleri sevâhilinden râyicle yirmi bin keyl hınta ve yirmi bin keyl şa‘îr mübâya‘a ve cezîre-i merkûmeye celb ve nakline izin ve ruhsatı havî emr-i şerifim ısdâr lâzimeden olduğunu ricâl-i Devlet-i Aliyyemden Tersâne-i Âmirem emîni iftihârü'l-emâcid ve'l-ekârim Seyyid Mehmed Nazîf -dâme mecduhû- dahi ifade ve inhâ
etmiş olup Divân-ı Hümâyûnum kaptanı tetebbu‘ ettikde fîmâ-ba‘d Dersaadetimden mâ‘adâ bir mahalle habbe-i vâhide zahire i‘tâ olunmamak ve hasebe'l-iktizâ verilmek lâzım geldikde evvelen rikâb-ı kamer tâb-ı tâcdârâneme lede'l-arz ruhsatı
hâvî hatt-ı şerîf-i şevket redif-i şâhânem inâyet rîz-i sudûr olduktan sonra ol babda verilen emr-i şerifim bâlâsı dahi hatt-ı hümâyûn-ı şevket makrûn-ı şâhânemle
tevşih kılınmak hususu bin iki yüz on sekiz senesinde bâ-hatt-ı hümâyûnu verilen
nizâmdan olmakdan nâşî husus-ı mezbûr mücerred ruhsat-ı seniyye-i hidîvâneme menût mevâddan olduğunu ricâl-i Devlet-i Aliyyemden Zahîre Nâzırı iftihârü'l-emâcid ve'l-ekârim Mustafa -dâme mecduhû- i‘lâm edip keyfiyet atebe-i felek
mertebe-i şehenşâhânemden lede'l-istîzân ruhsatı hâvî hatt-ı şerîf-i şevket redifim
sahife pirâ-yı sudur olmakla mantûk-ı münîfi üzere İçel ve Karaman sâhillerinden yirmi bin keyl hınta ve yirmi bin keyl şa‘îr verilmek fermânım olmağın bâlâsı
hatt-ı hümâyûn-ı inâyet makrûn-ı mülûkânemle müveşşahan Divân-ı Hümâyûnumdan işbu emr-i şerifim ısdâr ve (……) ile irsâl olunmuşdur. İmdi Dersaadetim
tertibatına halel gelmemek ve bu vesîle ile sırren ve alenen mahall-i uhrâya bir
tane zahire verilmemek şartıyla İçel ve Karaman sâhillerinden yirmi bin keyl hınta ve yirmi bin keyl şa‘îrin râyic-i vakt üzere icab eden bahâsı bilâ-cevr nakden ve
tamâmen cezîre-i merkûme ahâlîsi taraflarından mübâya‘aya memur canibinden
ashâb-ı zehâyire i‘tâ olunarak ma‘rifet-i şer‘ ve cümle ma‘rifetiyle mübâya‘a ettirilip
sefâyine tahmîlen doğruca Kıbrıs ceziresine nakl ve tesyîri hususuna ihtimâm ve
dikkat ve her mahalden ne mikdâr hınta ve şa‘îr mübâya‘a olunur ise cins ve mikdârını mübeyyin taraf-ı şer‘den zahr-ı emr-i şerifime başka başka hüccetler tahrîriyle
hîn-i tekmilinde hükmü mensûh olarak battâlda hıfz için Dersaadetime i‘âde ve
irsâle mübâderet olunmak irâde-i şâhânem muktezasından idiği ve avk ve te’hîr
olunmak veyahut nakline ruhsat verilen zehâyirden ziyâde hınta ve şa‘îr imrâr ve
bu vesile ile sırren ve alenen berati ve müstemen taifesine ve ada kayıklarına habbe-i vâhide zahire bey‘ine ictisâr kılınmak lâzım gelir ise lede't-tahkik cesaret eden
ve ruhsat verenlerin haklarından gelineceğinde şüphe olmadığı ve mevkûfât kalemine ilmühaberi verildiği ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i meşrûh amel ve hareketde ihtimâm ve dikkat ve hilâfına irâet-i ruhsatdan bi-gâyet hazer ve mücânebet
eylemeniz babında fermân-ı âlî-şânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki:
Vusûl buldukda bu babda vech-i meşrûh üzere şeref-yâfte-i sudur olan fermân-ı vâcibü'l-ittibâ‘ ve lâzimü'l-imtisâlimin mazmûn-ı itâ‘at makrûnuyla amel ve
hareket ve hilâfından hazer ve mücânebet eyleyesiz. Şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe
i‘timâd kılasız.
Tahrîren fî Evâsıt-ı şehr-i Zilkadeti'ş-şerîfe li-sene ihdâ ve selâsîn ve mieteyn
ve elf. [1231]
Be-mâkam-ı Kostantıniyye mahrûse

Görseller İçerik
Ön Metin İçerik
Katkıda Bulunanlar İçerik
Error Report

Bu eser hakkında
bize lütfen dönüş yapın!

You can help us correct any errors that may be seen in the file. I.e., you can let us know if you think it is incorrectly catalogued, categorized, or completely unrelated to the word you are looking for. Thank you in advance.

Başlıklar
Dizinler
Konular
Notlar

Share your works with the world

Share with us newspapers, magazines, books, photographs, documents, etc. in Ottoman Turkish and make them accessible to the whole world.
You share as well now!