İdadi Mekteplerine Alınacak Öğrencilerin Kabiliyetlerine Göre Seçilmesi

Yazar/B.Yazar:
  • Publication Date:
    Wednesday, February 23, 1853
  • Catalog:
    Documents
  • Page: 1
  • Dil:
    Ottoman Turkish

You can view the periodic/non-periodic document named İdadi Mekteplerine Alınacak Öğrencilerin Kabiliyetlerine Göre Seçilmesi published by on Wednesday, February 23, 1853 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

İdadi okullarına alınacak öğrencilerin rüşdiye, dârülmaârif, mekteb-i irfaniye ve mekteb-i edebiye mezunlarının istekli ve yaşça uygun olanlarından seçilmesi, geri kalanının dışarıdan alınması; öğrencilerin idadilere kabul edilmelerinde hangi sınıf idadiye kabiliyetleri varsa oraya kaydedilmelerine dair.

Notification

For a mot-a-mot translation of this particular file by expert translators, you will be able to get a price quote by clicking the "request translation" button. Service will be with you soon.

Eser Adı :
İdadi Mekteplerine Alınacak Öğrencilerin Kabiliyetlerine Göre Seçilmesi
Author / Editor :
Yayın Yılı :
1853
Kategori :
Belgeler
Alt Kategori :
Dili :
Osmanlıca
Sayfa Sayısı :
1
Dosya Tipi :
PDF Belgesi

About

İdadi okullarına alınacak öğrencilerin rüşdiye, dârülmaârif, mekteb-i irfaniye ve mekteb-i edebiye mezunlarının istekli ve yaşça uygun olanlarından seçilmesi, geri kalanının dışarıdan alınması; öğrencilerin idadilere kabul edilmelerinde hangi sınıf idadiye kabiliyetleri varsa oraya kaydedilmelerine dair.

You can view the periodic/non-periodic document named İdadi Mekteplerine Alınacak Öğrencilerin Kabiliyetlerine Göre Seçilmesi published by on Wednesday, February 23, 1853 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Serasker Paşa, Kaptan Paşa, Mekteb-i Tıbbiye Nâzırı Paşa hazerâtına

Mekteb-i idâdiye-i hazret-i şahaneye beher sene vakt-i muayyeninde alınmakda olan şâkirdânın, mekâtib-i rüşdiye şâkirdânının içlerinde istekli ve sinnen ve cismen mekteb-i idâdiyeye elverişli ne mikdar şâkird bulunur ise evvel be-evvel onlardan ahz olunarak kusur iktizâ edecek şâkirdân dahi haricden alınmak üzere bu suretin usul ittihâz kılınması hakkında Dâr-ı Şûrâ'dan terkîm olunan mezkûr Meclis-i Maârif-i Umumiye'ye konularak dermiyân olundukda vâkı‘a suret-i mezkûre mekteb-i idâdiyece muhassenâtı mûcib olacağı misillü mekâtib-i umumiye şâkirdânına dahi bâʻis-i şevk ve gayret olacağından beher sene mekteb-i idâdiyeye ne mikdar şâkirdânın lüzumu var ise vakt-i muayyeninde Mekâtib-i Umumiye Nezâreti'ne bildirilerek gerek mârru'z-zikr mekâtib-i rüşdiye ve gerek dârülmaârif ve irfaniye ve edebiye mektebleri şâkirdânından istekli olanların semere-i tahsilât-ı müktesebeleri olmak üzere herhangi sınıfa kabiliyetleri var ise def‘aten ol sınıfa alınarak kusur iktizâ edenlerin haricden alınması ve bu suretin Mekteb-i Tıbbiye ve Bahriye ve Berrîye-i Şahane'ye dahi ta‘mimiyle onlarda dahi düstûrü'l-amel tutulması ve alınacak şâkirdân mekâtib-i umumiyede hangi sınıfda bulunub mekteb-i idâdiyede dahi hangi sınıfa şâyân olabileceğini mübeyyin olmak üzere derece-i kabiliyetlerine göre Meclis-i Maârif-i Umumiye cânibinden yedlerine birer kıtʻa memhûr şehâdetnâme verilmesi suretleri tezekkür ve tensîb ve hâk-i pây-i hümâyûn-ı cenâb-ı padişahîden istîzân olunarak emr u fermân-ı maârif-unvan-ı hazret-i mülûkâne dahi ol merkezde müteʻallik ve şeref-sudûr buyurulmuş ve suret-i hâl devletli Kaptan Paşa ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Nâzırı Paşa hazerâtına bildirilmiş olmakla zât-ı devletleri dahi mûcebince iktizâ-yı hâlin icrasına himmet buyurula deyu.

Fî 14 Ca. sene [12]69

Görseller İçerik
Ön Metin İçerik
Katkıda Bulunanlar İçerik
Error Report

Bu eser hakkında
bize lütfen dönüş yapın!

You can help us correct any errors that may be seen in the file. I.e., you can let us know if you think it is incorrectly catalogued, categorized, or completely unrelated to the word you are looking for. Thank you in advance.

Başlıklar
Dizinler
Konular
Notlar

Share your works with the world

Share with us newspapers, magazines, books, photographs, documents, etc. in Ottoman Turkish and make them accessible to the whole world.
You share as well now!