Harap Durumdaki Okulların Tamir Edilerek Açılması

Yazar/B.Yazar: Anonim
  • Publication Date:
    10/12/1857
  • Catalog:
    Documents
  • Sayfa: 1
  • Language:
    Ottoman Turkish

You can view the periodic/non-periodic document named Harap Durumdaki Okulların Tamir Edilerek Açılması published by Anonim on 10/12/1857 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

İstanbul'da 200 okulun kullanılamayacak derecede harap olması kabul edilebilir olmadığından bu okulların imar masrafı Evkâf hazinesi bütçesinden karşılanmak üzere, vakıflar tarafından tamir ettirilerek eğitime açılmasına dair sadaret yazısı.

Notification

For a mot-a-mot translation of this particular file by expert translators, you will be able to get a price quote by clicking the "request translation" button. Service will be with you soon.

Name of the Title :
Harap Durumdaki Okulların Tamir Edilerek Açılması
Author / Editor :
Anonim
Date of publishing :
1857
Category :
Belgeler
Sub-category :
Language :
Osmanlıca
Pages :
1
File type :
PDF Belgesi

About

İstanbul'da 200 okulun kullanılamayacak derecede harap olması kabul edilebilir olmadığından bu okulların imar masrafı Evkâf hazinesi bütçesinden karşılanmak üzere, vakıflar tarafından tamir ettirilerek eğitime açılmasına dair sadaret yazısı.

You can view the periodic/non-periodic document named Harap Durumdaki Okulların Tamir Edilerek Açılması published by Anonim on 10/12/1857 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti'ne

Dersaâdet ve Bilâd-ı Selâse'de kâin mekâtib-i İslâmiyeden mu‘attal ve harâb olan iki yüz aded mekteb mümkün mertebe vakıfları cânibinden imar etdirildikden sonra şâkirdânının teksîri ve hocalarının dahi bazen tebdil ve tağyîriyle ıslâhlarına bakılması Maârif-i Umumiye nâzırı devletli paşa hazretleri tarafından takdim olunan tezkirenin bir fıkrasında beyân olunmasıyla keyfiyet Meclis-i Vâlâ'ya havale ile Umûr-ı Evkâfiye Cemiyeti'nde lede'l-mütâlaa sâye-i şevket-vâye-i hazret-i şahanede matlûb ve mültezem olan intişâr-ı ulûm ve maârif kaziyye-i hasenesinin mevkûfun-aleyhi olan işbu mekâtibin hâl-i harâbda kalması tecvîz olunamayacağından ve milletce ve devletce müsellem olan fevâid-i azîmesi cihetiyle bu bâbda vuku bulacak masârıfının ihtiyarı bir şey demek olmadığından evvel emirde ber-minvâl-i muharrer harâb olan mekteblerden muktedir ve mütehammil evkâfa cihet-i irtibatı olanları masârıf-ı imariyelerinin vakıflarından ve vakıfları bî-kudret olan mektebler tamirâtının dahi fazlalı olan vakıflardan tesviyesi münasib olup ancak evkâfı bî-kudret olarak tamiri derece-i vücûbda görülen ve münhedim ve muhterik olan bazı cevâmiʻ ve mesâcid-i şerife masârıfı zikrolunan muktedir vakıfların fazla-i hâsılâtından ifa olunmakda idüğüne nazaran mekâtib-i mezkûre tamirâtının dahi külliyen onlara tahmîli hâlinde iki cihetin dahi lâyıkıyla idareleri hâsıl olamayacağı misillü işbu mektebler için tayin olunacak mebâliğin mikdarı da cümlesinin kaç senede ve ne kadar masrafla vücuda geleceğinin bilinmesine mütevakkıf olduğuna ve Evkâf-ı Hümâyûn Hazinesi senedât odaları hâsılâtı sâye-i makderet-vâye-i hazret-i tâcdârîde günden güne kesb-i terakkî etmekde olduğundan ve cihet-i sarfı olmadığından terâküm eylemesi tabiî bulunduğuna binâen ehemmiyeti cihetiyle beher sene ne mikdar mekteb küşâd olunur ise masrafları mikdarı hâsılât-ı merkûmeden akçe tefrîk olunarak Hazine-i Evkâf'dan daimî suretinde istîfâsı tasvîb kılındığına mebnî icra-yı icabı hakkında olan mütâlaa-i behiyye- i dâverânelerinin istiş‘ârı tezekkür olunmuş olmakla ol bâbda reʼy-i âlîleri ne vechile ise ifadesi bâbında irâde efendimindir.

Fî 22 R. sene [12]74

Görseller İçerik
Ön Metin İçerik
Katkıda Bulunanlar İçerik
Error Report

Please send a report about the title.

You can help us correct any errors that may be seen in the file. I.e., you can let us know if you think it is incorrectly catalogued, categorized, or completely unrelated to the word you are looking for. Thank you in advance.

Başlıklar
Dizinler
Konular
Notlar

Share your works with the world

Share with us newspapers, magazines, books, photographs, documents, etc. in Ottoman Turkish and make them accessible to the whole world.
You share as well now!