Galata'da İnşa edilen Tıp Okulu

Yazar/B.Yazar:
  • Publication Date:
    07/02/1839
  • Catalog:
    Documents
  • Sayfa: 1
  • Language:
    Ottoman Turkish

You can view the periodic/non-periodic document named Galata'da İnşa edilen Tıp Okulu published by on 07/02/1839 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Galata'da inşası tamamlanan Mekteb-i Tıbb-ı Cedîd-i Adliye'nin (Tıp Okulu) inşa masrafları ile gerekli eşya ve malzeme giderlerinin hazineden karşılanması için padişah emri.

Notification

For a mot-a-mot translation of this particular file by expert translators, you will be able to get a price quote by clicking the "request translation" button. Service will be with you soon.

Name of the Title :
Galata'da İnşa edilen Tıp Okulu
Author / Editor :
Date of publishing :
1839
Category :
Belgeler
Sub-category :
Language :
Osmanlıca
Pages :
1
File type :
PDF Belgesi

About

Galata'da inşası tamamlanan Mekteb-i Tıbb-ı Cedîd-i Adliye'nin (Tıp Okulu) inşa masrafları ile gerekli eşya ve malzeme giderlerinin hazineden karşılanması için padişah emri.

You can view the periodic/non-periodic document named Galata'da İnşa edilen Tıp Okulu published by on 07/02/1839 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Seniyyü'l-himemâ kerîmü'ş-şiyemâ devletli âtıfetli efendim hazretleri,

Sâye-i şevket-vâye-i hazret-i şahanede Galata'da bi'l-inşa resîde-i hüsn-i hitâm olan Mekteb- i Tıbb-ı Cedîd-i Adliye'nin masârıf-ı inşaiyye ve levâzımât-ı sairesi üç bin sekiz yüz yirmi kese şu kadar kuruşa bâliğ olmuş ve mebâliğ-i merkûmeden ale'l-hesab bi't-tenzîl kusur icab eden iki yüz yirmi kese küsûr kuruşun dahi Mansûre Hazinesi'nden ve Bâb-ı Maliye ittihâz olunan Mansûre Hazinesi'ne ilâve kılınan ebniye masârıfı dahi iki bin üç yüz kırk üç kese küsûr kuruşa resîde olarak mebâliğ-i mezkûrenin dahi hazine-i merkûme ve Redîf Hazinesi'nden i‘tâ olunan ale'l-hesab kezâlik tenzîl ile mâadâ lâzım gelen iki yüz kırk üç kese bu kadar kuruşun zikr olunan hazinelerden ve mübâya‘a olunmuş olan beş yüz yirmi altı kese küsûr kuruş mefrûşât bahâsının dahi Hazine-i Âmire'den i‘tâsıyla tesviyesi ve el-hâletü hâzihî ikametgâh-ı Bâbıâli olan Atîk Bâb-ı Maliye'nin masârıf-ı tamir ve tefrişi olan iki yüz altmış iki kese şu kadar kuruşun dahi Hazine-i Âmire'den verilmesi ve mühimmât-ı harbiye ve Tophâne-i Âmire câniblerinde müddet-i malume zarfında mübâya‘a ve imal olunan top ve mühimmât-ı saire-i mütenevvi‘anın bahâsı olan mebâliğin tertibâtından ziyade görünen fazlası mâh-ı âtî icmâline idhal olunmak üzere bi't-tenzîl tahsisâtı olan mebâliğin sülüs-i sülüsân vechile Mansûre ve Redîf hazinelerinden i‘tâ olunması hususlarına dair Maliye Nâzırı devletli Nafiz Paşa hazretlerinin üç kıtʻa takrîri manzûr-ı âlî buyurulmak üzere mersûl-i sûy-ı atûfîleri kılınmış ve malum-ı âlîleri buyurulduğu vechile işbu fazla-i masârıf-ı mühimmâtın bir hüsn-i surete vazʻ ve idrâcı muktezâyı irâde-i seniyye-i şahaneden olarak icra-yı iktizâsı derdest-i müzâkere bulunmuş olmakla bu defalık dahi bu husus ile sair hususâtın ber-mûceb- i tekârîr icra-yı iktizâları muvâfık-ı irâde-i seniyye-i hazret-i şahane buyurulur ise iş‘ârı menût-ı himmet-i behiyyeleridir, efendim.

Maʻrûz-ı bende-i müstedîmleridir ki

İşbu tezkire-i âsafâneleriyle nâzır-ı müşârunileyh hazretlerinin takrîrleri mübarek hâk-i pây-i mekârim-ihtivâ-yı cenâb-ı cihanbânîye arz u takdim birle meşmûl-i enzâr-ı âtıfet-âsâr-ı hazret-i kîtî-sitânî buyurulmuş ve iş‘âr-ı sâmîleri vechile hususât-ı mezkûrenin ber-mûceb-i tekârîr icra-yı iktizâlarına irâde-i aliyye-i cenâb-ı padişahî sâniha-zîb-i sudûr buyurularak tekârîr-i mezkûre iade olunmuş olmakla ol bâbda emir ve himem hazret-i veliyyü'l-emrindir.

23 Za. sene [12]54

Görseller İçerik
Ön Metin İçerik
Katkıda Bulunanlar İçerik
Error Report

Please send a report about the title.

You can help us correct any errors that may be seen in the file. I.e., you can let us know if you think it is incorrectly catalogued, categorized, or completely unrelated to the word you are looking for. Thank you in advance.

Başlıklar
Dizinler
Konular
Notlar

Share your works with the world

Share with us newspapers, magazines, books, photographs, documents, etc. in Ottoman Turkish and make them accessible to the whole world.
You share as well now!