Fransızların Mısır'dan Çıkarılması

Yazar/B.Yazar:
  • Publication Date:
    12/06/1800
  • Catalog:
    Documents
  • Sayfa: 1
  • Language:
    Ottoman Turkish

You can view the periodic/non-periodic document named Fransızların Mısır'dan Çıkarılması published by on 12/06/1800 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Belge Özeti: Fransızları Mısır'dan çıkarmak için icra olunacak askeri tedarikata dair Lefkoşe Naibi'ne ve Kıbrıs Muhassılı'na ferman. (BOA, C.AS 61-2856)

Notification

For a mot-a-mot translation of this particular file by expert translators, you will be able to get a price quote by clicking the "request translation" button. Service will be with you soon.

Name of the Title :
Fransızların Mısır'dan Çıkarılması
Author / Editor :
Date of publishing :
1800
Category :
Belgeler
Sub-category :
Language :
Osmanlıca
Pages :
1
File type :
PDF Belgesi

About

Belge Özeti: Fransızları Mısır'dan çıkarmak için icra olunacak askeri tedarikata dair Lefkoşe Naibi'ne ve Kıbrıs Muhassılı'na ferman. (BOA, C.AS 61-2856)

You can view the periodic/non-periodic document named Fransızların Mısır'dan Çıkarılması published by on 12/06/1800 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Kıdvetü'n-nüvvâbbi'l-müteşerrî‘în Lefkoşa Nâibi Mevlânâ (…) -zîde ilmuhû- ve kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Kıbrıs Muhassılı el-Hâcc Hüseyin (…) -zîde mecduhû- ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân a‘yân ve zâbıtân ve vücûh-ı memleket ve iş erleri -zîde kadruhüm- tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki, Devlet-i Aliyyemin düşmanı ve bütün milelin adüvv ve bedhâhı olan Franca keferesi kahren hıtta-i Mısır’dan ihrâc ve istîsâl olunmak için tedârikât-ı kesîre ile üzerine varılmak hususuna irâde-i kâtı‘a-i mülûkânem ta‘alluk edip bu babda düstûr-ı ekrem ve mu‘azzam müşîr-i efham ve muhterem nizâmü’l-âlem bi’l-fi‘l Sadrazam-ı âsûde şiyem ve vekîl-i mutlak-ı sadâkat ilmim olan el-Hâcc Yusuf Ziya Paşa -edâmallâhü Teâlâ iclâluhû ve zâ‘afa bi’l-izzi ve’t-te’yîd iktidâruhû ve ikbâluhûnun istiklâlini hâvî mübârek hatt-ı hümâyûn-ı şevket makrûnum şeref efzâyı sahife-i sudûr etmekden nâşî bundan akdem etrâf ve eknâfdan asâkir-i külliye ve şütürân ve topkeşân için esterân ve mühimmât-ı seferiye-i sâire tertîb ve ucâleten eriştirilmesi babında mü’ekked ve müşedded evâmir-i şerîfem ısdâr ve tisyâr kılınmış idi. Fe-lillâhi’l-hamd ve’l-menn Canik ve Trabzon ve İzmir vesâir ol havâlîden müretteb asâkir mahallerinden ihrâc ve sefâyine irkâb olundukları haberi vâsıl ve bir ucu dahi Yafa’ya dâhil olduğundan Sadrazam-ı müşârun-ileyhin bi’l-cümle ocaklı ve hademe-i Devlet-i Aliyyem ile müste‘înen billâhi Teâlâ kefere-i mesfûre üzerine an-karîb hareketi musammem olup Ordu-yı Hümayunumun hareketi beher-hâl Kıbrıs Cezîresi'nden beheri ikişer yüz kuruşa olmak ve bir re’si amel mânde olmayıp cümlesi genç tuvânâ olmak şartıyla tertîb olunan yüz re’s esterânın şu günlerde erişmesine menût ve mütevekkıf olmakla imdi siz ki nâib ve muhassıl-ı mûmâ-ileyhimâ ve sâirlerisiz sâlifü’z-zikr yüz res esterânı bir an ve bir dakika te’hir ve tevkif etmeyerek mukaddem ve bu def ‘a şeref-yâfte-i sudur olan evâmir-i aliyyem muceblerince esnâ-yı râhda yem ve yiyeceklerine baktırıla ucâleten ve müsâra‘aten mübâya‘a ve şu günlerde Ordu-yı Hümâyûnuma irsâl ve tesyîre bezl-i tâb ve tüvân eylemeniz fermânım olmağın tenbîhen ve esti‘câlen işbu emr-i celîli’l-kadrim ısdâr ve (…) ile irsâl olunmuşdur. İmdi vusulünde ber-minvâl-i muharrer esterân-ı mezkûrun ne derecelerde lüzum ve iktizâsı ta‘rîfden müstağni olduğu mefhum-ı emr-i münîfimden ma‘lûmunuz oldukda ma‘âzallâhi Teâlâ şu günlerde erişmemek ihtimâli olur ise bu babda özr ve illet bir türlü müsmir olmayıp encâmında cümleniz mu‘âteb ve muâheze olunacağınızı mukarrer ve muhakkak bilip ana göre mutebassırâne hareket birle mukaddem ve bu def ‘a sâdır olan evâmir-i aliyyem mûceblerince esterân-ı mezkûru her vechle ve ne tarik ile olur ise olsun ucâleten ve müsâra‘aten mübâya‘a ve ta‘cîl ale’t-ta‘cîl Ordu-yı Hümâyûnuma irsâl ve tesyîre cümleniz sa‘y ve gayret ve hilâfından ittikâ ve mübâ‘adet eylemeniz bâbında fermân-ı âlî-şânım sâdır olmuşdur buyurdum ki: Hükm-i şerifimle (…) vardıkda bu babda vech-i meşrûh üzere şeref-yâfte-i sudur olan işbu emr-i şerif-i celîli’ş-şân-ı vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzimü’l-imtisâlimin mazmun-ı münîfi birle âmil olup hilâfından gâyetü’t-gâye ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız. Tahrîren fil-yevmi't-tâsi‘ aşar Muharrem sene hamse aşar ve mie ve elf; Be-yurd-ı sahrâ-yı Rakka

Görseller İçerik
Ön Metin İçerik
Katkıda Bulunanlar İçerik
Error Report

Please send a report about the title.

You can help us correct any errors that may be seen in the file. I.e., you can let us know if you think it is incorrectly catalogued, categorized, or completely unrelated to the word you are looking for. Thank you in advance.

Başlıklar
Dizinler
Konular
Notlar

Share your works with the world

Share with us newspapers, magazines, books, photographs, documents, etc. in Ottoman Turkish and make them accessible to the whole world.
You share as well now!