avrupa'ya öğrenci gönderme yerine avrupadan hocalar getirtilmesi

Yazar/B.Yazar:
  • Publication Date:
    09/05/1840
  • Catalog:
    Documents
  • Sayfa: 1
  • Language:
    Ottoman Turkish

You can view the periodic/non-periodic document named avrupa'ya öğrenci gönderme yerine avrupadan hocalar getirtilmesi published by on 09/05/1840 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Paris, Viyana ve Berlin gibi Avrupa şehirlerine tahsil için gönderilen öğrencilerin, bilgili ve yetenekli olarak yetiştikleri görüldüğü ancak buralara yeni öğrenciler gönderme yerine bunlara harcanmakta olan yüklü miktardaki paraya mukabil İstanbul'da yeni bir mektep açılması ve buraya Avrupa'dan hocalar getirtilmesinin çok daha fazla öğrencinin donanımlı bir şekilde tahsil ettirilmesini sağlayacağı, bu hususlarının serasker paşa ve sair lazım gelenlerle müzakere edilmesine dair irâde.

Notification

For a mot-a-mot translation of this particular file by expert translators, you will be able to get a price quote by clicking the "request translation" button. Service will be with you soon.

Name of the Title :
avrupa'ya öğrenci gönderme yerine avrupadan hocalar getirtilmesi
Author / Editor :
Date of publishing :
1840
Category :
Belgeler
Sub-category :
Language :
Osmanlıca
Pages :
1
File type :
PDF Belgesi

About

Paris, Viyana ve Berlin gibi Avrupa şehirlerine tahsil için gönderilen öğrencilerin, bilgili ve yetenekli olarak yetiştikleri görüldüğü ancak buralara yeni öğrenciler gönderme yerine bunlara harcanmakta olan yüklü miktardaki paraya mukabil İstanbul'da yeni bir mektep açılması ve buraya Avrupa'dan hocalar getirtilmesinin çok daha fazla öğrencinin donanımlı bir şekilde tahsil ettirilmesini sağlayacağı, bu hususlarının serasker paşa ve sair lazım gelenlerle müzakere edilmesine dair irâde.

You can view the periodic/non-periodic document named avrupa'ya öğrenci gönderme yerine avrupadan hocalar getirtilmesi published by on 09/05/1840 in full text; you can also search within the document in Latin or Arabic script.

Seniyyü'l-himemâ kerîmü'ş-şiyemâ devletli inâyetli âtıfetli oğlum efendim hazretleri

Paris ve Viyana ve Berlin taraflarında bulunan şâkirdân fünûn-ı lâzımeyi tahsile sa‘y ve gayret etmekde oldukları cihetle sâye-i me‘âlî-vâye-i hazret-i mülûkânede bunlardan hüner ve malumâtlı hayli bendegân yetişmekde olduğu derkâr ve bu misillü ashâb-ı maârif ne derecelerde ziyade olsa muhassenâtı müstelzim olacağı bedîdâr olmak hasebiyle müceddeden bir takım şâkirdân dahi intihâb olunarak Paris'e irsâli iktizâ-yı irâde-i seniyye-i mülûkâneden olduğundan zâbitân-ı asâkir-i şahaneden ve Tophâne-i Âmire ve Harbiye mekteblerinden ve Mühendishâne- i Hümâyûn ve sair mahallerden on yedi nefer şâkirdân intihâb olunarak esâmî ve mikdar ve maaşlarını mübeyyin iki kıt‘a defteri tahrîr ve sûy-ı senâverîye tesyîr olunmuş olduğu beyânıyla defter-i mezkûrda gösterildiği vechile tayinât bedeli suretiyle bunların maaş-ı kadîmlerine zam ile istid‘âları vechile bu tarafda hâneleri cânibine verilmesi ve muktezî olan bazı eşya ve âlât tüccar ma‘rifetleriyle celb olunmakda olduğundan o makûle eşya ve âlâtın âlâlarını bularak bahâsının ehveniyetine dahi tüccar taifesi dikkat etmediğinden hem bu misillü sipariş olunan şeyleri alıp göndermek ve hem de malumât-ı sâbıkası bir kat dahi kesb-i tezâyüd etmek üzere asâkir-i muntazama-i şahane mirlivâlarından Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî'ye memur izzetli Eyüb Paşa bendelerinin el-hâletü hâzihî muhassas olan yedi bin beş yüz kuruş maaşın üzerine bir zı‘fî zam ile on beş bin kuruşa bi'l-iblâğ memur ve tayin kılınması hususuna dair devletli serasker paşa hazretlerinin tezkireleri ve zikrolunan iki kıt‘a defter manzûr-ı âlî-i şahane buyurulmak üzere sûy-ı vâlâ-yı müşirîlerine irsâl ve takdim kılınmış olmakla bu bâbda ne vechile irâde-i seniyye-i şahane müte‘allik buyurulur ise ona göre icra-yı iktizâsına mübâderet olunacağı beyânıyla tezkire-i senâverî terkîmine ibtidâr olundu efendim.

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

İşbu tezkire-i seniyye-i vekâlet-penâhîleriyle serasker-i müşârunileyh hazretleri oğullarının tezkire-i meb‘ûsesi ve evrak-ı saire hâk-i pây-i mekârim-peymâ-yı hazret-i hilâfet-penâhîye bi't-takdim manzûr-ı me‘âlî-mevfûr-ı cenâb-ı mülûkâne buyurulmuşdur. Vâkı‘a Avrupa'ya bir tarafdan adam irsâliyle tahsil-i malumât etdirilmekde menâfi‘-i adîde derkâr olduğundan bunun için akçe sarfından çekinilmeyeceği bedîhatdan olup şu kadar ki şu menâfi‘-i matlûbenin husûlü ve belki daha ziyadece tevsi‘ ve ta‘mimi ile beraber suret-i hüsn-i tasarruf ve idarenin dahi istihsâli mümkün olsa ez-her-cihet fâideli olacağına binâen şimdi bu tasmîm olunan bendegân gönderilmekden ise mesela Avrupa'dan maârif-i mukteziyeye âşinâ lüzumu mikdar adamlar celb olunup da burada bir rabıtalı mekteb ittihâzıyla tahsil-i fünûn etdirilse ol hâlde Avrupa'da elli adama sarf olunacak akçe ile burada bir mekteb idare olunmak ve ol mektebde elli adam yerine beşyüz adama talim-i maârif etdirilmek sureti vücûhla eslem Dersaâdet'de böyle râbıtalı bir mekteb ihdâsıyla Avrupa'dan muallimler celbi maddesinin şâyi‘asında dahi bazı muhassenât olacağı müsellem olduğundan bu hususun serasker-i müşârunileyh hazretleri ve sair bazı lâzım gelenler ile bi'l-müzâkere tekrar hâk-i pây-i âlîden arz ve istîzân olunması hususuna irâde-i seniyye-i hazret-i padişahî müte‘allik buyurulmuş ve evrak-ı melfûfe iade kılınmış olmakla olbâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Görseller İçerik
Ön Metin İçerik
Katkıda Bulunanlar İçerik
Error Report

Please send a report about the title.

You can help us correct any errors that may be seen in the file. I.e., you can let us know if you think it is incorrectly catalogued, categorized, or completely unrelated to the word you are looking for. Thank you in advance.

Başlıklar
Dizinler
Konular
Notlar

Share your works with the world

Share with us newspapers, magazines, books, photographs, documents, etc. in Ottoman Turkish and make them accessible to the whole world.
You share as well now!